Hotline:0916595337
Zalo:0916595337
  • contact@sunmik.com
  • 0916595337
  • Số 24, tập thể Văn Công, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể

  • 07-03-2020
  • admin

Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình Tổng thể

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT

ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã Ban hành Chương trình Tổng thể của Chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình này là Chương trình học cho các con học sinh từ Lớp 1 đến lớp 12, áp dụng cho các trường công lập và có thể tham khảo cho các trường ngoài công lập.

Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm chương trình tổng thể (khung chương trình), các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.

Việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục và pháp luật liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tổng kết, đánh giá chương trình và sách giáo khoa hiện hành nhằm xác định những ưu điểm cần kế thừa và những hạn chế, bất cập cần khắc phục; nghiên cứu bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá trong nước và quốc tế; triển khai nghiên cứu, thử nghiệm một số đổi mới về nội dung, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; tổ chức tập huấn về lí luận và kinh nghiệm trong nước, nước ngoài về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông. Trước khi ban hành chương trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các hội thảo, tiếp thu ý kiến từ nhiều cơ quan, nhiều nhà khoa học, cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên trong cả nước cũng như từ các chuyên gia tư vấn quốc tế và công bố dự thảo chương trình trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân. Chương trình đã được các Hội đồng Quốc gia Thẩm định chương trình giáo dục phổ thông xem xét, đánh giá và thông qua.

Trung tâm Anh ngữ Sunmik trân trong giới thiệu toàn bộ “Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình Tổng thể” theo đường link dưới đây.

Tin tức liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?