Hotline:0916595337
Zalo:0916595337
  • contact@sunmik.com
  • 0916595337
  • Số 24, tập thể Văn Công, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các khóa học

STT Mã lớp Nội dung Trình độ Quốc tế Độ tuổi Thời gian Khai giảng Lịch học Học phí (đ) Giảm giá (đ) Đăng ký
1 1A

Đây là khóa học đầu tiên của chương trình tiếng Anh dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

Pre-A1 5-6 3.5 tháng Liên tục Thứ 3-5 3,360,000 0 Đăng ký
2 1B

Đây là khóa học thứ hai của chương trình tiếng Anh dành cho trẻ từ 5 -6 tuổi. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

Pre A1 5-6 3.5 tháng Liên tục Thứ 4-6 3,360,000 336,000 Đăng ký
3 1C

Đây là khóa học thứ ba của chương trình tiếng Anh dành cho trẻ 5 - 6 tuổi. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

Pre-A1 5-6 3.5 tháng Liên tục Thứ 4-6 3,360,000 0 Đăng ký
4 2A

Đây là khóa học đầu tiên của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 6 - 7 tuổi. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

Pre-A1 6-7 3.5 tháng Liên tục Thứ 2-4 3,360,000 0 Đăng ký
5 2B

Đây là khóa học thứ hai của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 6 - 7 tuổi. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

Pre-A1 6-7 3.5 tháng Liên tục Thứ 3-5 3,360,000 0 Đăng ký
6 2C

Đây là khóa học thứ 3 của chương trình tiếng Anh dành cho trẻ từ 6 - 7 tuổi, tương đương với học sinh hết lớp 1. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

Pre-A1 6-7 3.5 tháng Liên tục Thứ 4-6 3,360,000 0 Đăng ký
7 3A

Đây là khóa học thứ tư của chương trình tiếng anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 7 - 8 tuổi, tương đương với học sinh đầu lớp 2. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chuwogn đều cso các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

A1 7-8 3.5 tháng Liên tục Thứ 2-4 3,360,000 0 Đăng ký
8 3B

Đây là khóa học thứ năm của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 7 - 8 tuổi, tương đương với học sinh giữa lớp 2. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc ,viết, nghe, nói.

 

A1 7-8 3.5 tháng Liên tục Thứ 4-6 3,360,000 0 Đăng ký
9 3C

Đây là khóa học thứ sáu của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 7 - 8 tuổi, tương đương với học sinh cuối lớp 2. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

A1 7-8 3.5 tháng Liên tục Thứ 3-5 3,360,000 0 Đăng ký
10 4A

Đây là khó học thứ bẩy của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 8 - 9 tuổi, tương đương với học sinh đầu lớp 3. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, gnhe, nói.

 

A2 8-9 3.5 tháng Liên tục Thứ 5-7 3,360,000 0 Đăng ký
11 4B

Đây là kháo học thứ tám của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 8 - 9 tuổi, tương đương với học sinh giữa lớp 3. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, đọc, viết, nghe, nói.

 

A2 8-9 3.5 tháng Liên tục Thứ 4- CN 3,360,000 0 Đăng ký
12 4C

Đây là khó học thứ chín của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học từ 8 - 9 tuổi, tương đương với học sinh cuối lớp 3. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

A2 8-9 3.5 tháng Liên tục Thứ 2-6 3,360,000 0 Đăng ký
13 5A

Đây là khó học thứ bẩy của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học từ 9 - 10 tuổi, tương đương với học sinh đầu lớp 4. Kháo học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các thành phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

A2 9-10 3.5 tháng Liên tục Thứ 3-5 3,360,000 0 Đăng ký
14 5A

Đây là khóa học thứ mười của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 9 - 10 tuổi, tương đương với học sinh đầu lớp 4. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

A2 9-10 3.5 tháng Liên tục Thứ 5-7 3,360,000 0 Đăng ký
15 5B

Đây là khóa học thứ mười một của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 9 - 10 tuổi, tương đương với học sinh giữa lớp 4. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

A2 9-10 3.5 tháng Liên tục Thứ 2-4 3,360,000 0 Đăng ký
16 5C

Đây là khó học thứ mười hai của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 9 - 10 tuổi, tương đương với học sinh cuối lớp 4. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

A2 9-10 3.5 tháng Liên tục Thứ 3-5 3,360,000 0 Đăng ký
17 6A

Đây là khó học thứ mười ba của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học từ 10 - 11 tuổi, tương đương với học sinh đầu lớp 5. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

Pre-B1 10 -11 3.5 tháng Liên tục Thứ 5-7 3,360,000 0 Đăng ký
18 6B

Đây là khóa học thứ mười bốn của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 10 -11 tuổi, tương đương với khóa học sinh giữa lớp 5. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

Pre-B1 10 -11 3.5 tháng Liên tục Thứ 2-6 3,360,000 0 Đăng ký
19 6C

Đây là khó học thứ mười lăm của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 10 - 11 tuổi, tương đương với học sinh cuối lớp 5. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, nghe, nói.

 

Pre-B1 10 -11 3.5 tháng Liên tục Thứ 5-7 3,360,000 0 Đăng ký
20 7A

Đây là khóa học đầu tiên của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh THCS từ 11 - 12 tuổi, tương đương với học sinh đầu lớp 6. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói. 

Pre-B1 11 - 12 3.5 tháng Liên tục Thứ 5-7 3,360,000 0 Đăng ký
21 7B

Đây là khóa học thứ 2 của chương trình tiếng Anh dành cho trẻ từ 11 - 12 tuổi, tương đương với học sinh giữa lớp 6. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói. 

Pre-B1 11 - 12 3.5 tháng Liên tục Thứ 4-6 3,360,000 0 Đăng ký
22 7C

Đây là khóa học thứ 3 của chương trình tiếng Anh THCS dành cho trẻ từ 11 - 12 tuổi, tương đương với học sinh hết lớp 6. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói. 

Pre-B1 11 - 12 3.5 tháng Liên tục Thứ 2-6 3,360,000 0 Đăng ký
23 8A

Đây là khóa học thứ 4 của chương trình tiếng Anh THCS dành cho học sinh từ 12 - 13 tuổi, tương đương với học sinh đầu lớp 7. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói. 

B1 12 - 13 3.5 tháng Liên tục Thứ 2-4 3,360,000 0 Đăng ký
24 8B

Đây là khóa học thứ 5 của chương trình tiếng Anh THCS dành cho học sinh từ 12 - 13 tuổi, tương đương với học sinh lớp 7. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói. 

B1 12 - 13 3.5 tháng Liên tục Thứ 5-7 3,360,000 0 Đăng ký
25 8C

Đây là khóa học thứ 6 của chương trình tiếng Anh THCS dành cho học sinh từ 12 - 13 tuổi, tương đương với học sinh hết lớp 7. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói. 

B1 12 - 13 3.5 tháng Liên tục Thứ 4 - CN 3,360,000 0 Đăng ký
26 9A

Đây là khóa học thứ 7 của chương trình tiếng Anh THCS dành cho học sinh từ 13 - 14 tuổi, tương đương với học sinh đầu lớp 8. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói. 

Pre-B2 13 - 14 3.5 tháng Liên tục Thứ 3-5 3,360,000 0 Đăng ký
27 9B

Đây là khóa học thứ 8 của chương trình tiếng Anh THCS dành cho học sinh từ 13 - 14 tuổi, tương đương với học sinh lớp 8. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói. 

Pre-B2 13 - 14 3.5 tháng Liên tục Thứ 5-7 3,360,000 0 Đăng ký
28 9C

Đây là khóa học thứ 9 của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh từ 13 - 14 tuổi, tương đương với học sinh hết lớp 8. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói. 

Pre-B2 13 - 14 3.5 tháng Liên tục Thứ 4-6 3,360,000 0 Đăng ký
1
Bạn cần hỗ trợ?